חברת גימא מעליות מעניקה את שירותיה לכלל הלקוחות ומבצעת עבודות התקנה בכל המבנים. בנוסף, היא מספקת שירותים גם ללקוחות של חברות מעליות אחרות.

שירות מקיף

 • כולל את כל השירותים המוענקים במסגרת השירות הרגיל, כמפורט לעיל.
 • כולל הספקה והחלפה של חלקי חילוף בעקבות בלאי משימוש.
 • השירות ניתן ללקוחות כל חברות המעליות ועבור כל סוגי המעליות.
 • כל השירותים הנ”ל כפופים להסכם השירות.

תהליך המעבר מחברת שירות אחת לאחרת הינו פשוט מאוד. גימא מעליות מבצעים זאת כשירות ללקוח, ללא כל תשלום נוסף!

שירות רגיל

 • טיפול מונע אחת לחודש, 12 פעמים בשנה, הכולל: גירוז, שימון, כיוונים, חיזוק פסים ובדיקה כללית למעלית. מטרת הטיפול לעקוב באופן שוטף אחר תפקוד המעלית.
 • בדיקה חצי שנתית על ידי טכנאי ראשי.
 • היענות לקריאה בשעות העבודה: בימים א’-ה’ בשעות8:00 – 16:00
 • בימי ו’ ובערבי חג בשעות 08:00 – 12:00.
 • היענות לקריאות לאחר שעות העבודה, 24 שעות כולל שבת וחג, על ידי מענה
 • אנושי וכוננים בשטח, בחיוב לפי מחירון החברה.
 • חילוץ נוסעים ללא חיוב בכל שעות היממה.
 • ליווי טכנאי לבודק מוסמך מטעם משרד העבודה.
 • רישום ממוחשב של “ספר מעלית” למעקב אחר טיפול שוטף ותקלות במעלית.
 • מעקב וטיפול בליקויים מתסקירי בודק משרד העבודה ומסירת אישורים על הסרת ליקויים לבודק ולמחזיק המעלית.

* השירות הרגיל אינו כולל חלקי חילוף.
* השירות ניתן ללקוחות כל חברות המעליות ועבור כל סוגי המעליות.

חברת גימא מעליות מעניקה את שירותיה לכלל הלקוחות ומבצעת עבודות התקנה בכל המבנים. בנוסף, היא מספקת שירותים גם ללקוחות של חברות מעליות אחרות.

חוקים בשירות

א. לא ייכרת חוזה חדש בדבר מתן שירות למעליות לתקופה העולה על 12 חודשים, אלא אם כן שמורה בו הזכות הבלתי מותנית של נציגות הבית לסיים את החוזה בכל עת, לאחר תום תקופה של 12 חודשים ממועד חתימת החוזה.

ב. סיום החוזה ייעשה על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב של שלושה חודשים לפחות, מבלי שלנותן השירות יהיו זכויות כלשהן כלפי נציגות הבית בשל הסיום המוקדם של חוזה השירות כאמור, למעט דמי השירות המגיעים לו בעד תקופת השירות שעד לסיומו המוקדם של חוזה השירות האמור.הוראות סעיפים א’ ו-ב’ יחולו גם על חוזה מתחדש או על חוזה המאריך תוקפו של חוזה קיים.